سخن مدیر عامل


در عرصه کنونی رقابتهای صنعتی و ساختمانی ، موفقیت مستلزم تلفیق تجربه ی گذشته با دانش روز دنیا می باشد و مسئولیت و هدف مجموعه ی عمران عمارت ماهور در این راستا خواهد بود.

ما همیشه بر این باوریم که تجربه ی گذشته ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده وظیفه ی ما خواهد بود و نیز خود را نیازمند دانش نوین و انرژی نسل جوان می دانیم و معتقدیم تلفیق

این دو عامل ضامن موفقیت صنعت کشور خواهد بود.اما از آنجا که سازماندهی از اصول اساسی موفقیت است ، ما مجموعه ی عمران عمارت ماهور را برای آماده کردن بستری سازماندهی

شده بنا نهادیم تا در سایه ی اتکا به تجربه و ایمان به علم و حرکت در بستر سازمانی بر فعل خواستن جامه ی توانستن بپوشانیم.

امید که در این راه همگامی دلسوزان میهن را داشته باشیم.

با سپاس ؛ سعید احمدی