پروژه ی اجرای مخزن آب 1000 مترمکعبی – شهرداری تهران