مدیران عمران عمارت ماهور

نادیا عظیمی

مدیر دپارتمان معماری

حمید حسن پور

مدیر دپارتمان عمران

سعید احمدی

مدیر عامل

ابوافضل صمدی

مدیر بازرگانی

مهری موسی زاده

مدیر مالی

مصطفی صدقی

مدیر دپارتمان تأسیسات