عملیات پوکه ریزی و بتن ریزی تونل توحید شهرداری تهران


0:00
0:00
0:00
0:00