تخریب و بازسازی


پروژه ی واحد مسکونی -ولنجک

پروژه ی برج فرهیختگان-چیتگر

پروژه ی درمانگاه شهر سالم

پروژه ی برج ساحل-چیتگر

پروژه ی ساختمان اداری -شهرداری تهران