پروژه های تأسیسات

تعمیرات و اورهال چیلر

تأمین و تجهیز شورتیج پتروشیمی

تامین و تجهیز زانوهای 48 اینچ برای پتروشیمی

thin